Foto bij Privacyverklaring Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V.

Privacyverklaring Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V.

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V. is een recherchebureau met een zogenaamde POB vergunning (POB1367), afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V. is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend.

- Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Soms verkrijgen we persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek, of andere werkzaamheden worden verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden. Dit doen we eigenlijk alleen maar als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen. Verstrekking aan derden kan zonder uw toestemming alleen in het geval dat wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

- Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V.gebruikt uw gegevens voor de navolgende doeleinden:

- Welke gegevens verwerken wij

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V.verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn (geworden):

Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, biometrische gegevens en/of strafrechtelijke gegevens.

- Hoe weet u welke persoonsgegevens wij bewaren

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V.bewaart uw persoonsgegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (te alle tijde) intrekken.

Wij behandelen uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, het liefst per mail: avgverzoek@nfob.nl.

Op basis van uw verzoek nemen wij binnen 5 (werk)dagen contact met u op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

- Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V.bewaart alleen de noodzakelijke persoonspersoonsgegevens van u. Ook bewaart Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V.uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals die eerder in dit privacy statement zijn genoemd.

Wilt u weten waarvoor en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, vraag het ons gerust.

- Veilig bewaren van uw persoonsgegevens

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V.is zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens. Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V. heeft belangrijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s dat er iets misgaat met uw persoonsgegevens te verkleinen. Ons personeel is kent het belang van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onze computers zijn beveiligd tegen hacken en met deugdelijke virusdetectie. Wij werken met toegangsbeveiliging. Niet alleen op onze computers, maar ook op onze gebouwen.

- Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Neem hiertoe contact op met Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezicht autoriteit.

- Gegevens Functionaris Gegevensbescherming

Ing. J.R. ten Hove is de Functionaris Gegevensbescherming van Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V. Hij/zij is te bereiken via hove@nfob.nl.

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: